PODKŁAD MATTITUDE HD 005 30ml

PODKŁAD MATTITUDE HD 005 30ml

Price: $23.00
Brand:  Astor
Product Code:  product 518
Availability:  In Stock
0 reviews  (0 reviews)   |   Write a review

Pod­kład Mat­ti­tu­de 16 h za­wie­ra ba­weł­nę, któ­ra do­sko­na­le ab­sor­bu­je se­bum. Dzię­ki te­mu skó­ra wy­glą­da zdro­wo, de­li­kat­nie i świe­żo. Naj­now­sza tech­no­lo­gia 'Age Re­vi­sing' spra­wia, że roz­sze­rzo­ne po­ry są znacz­nie mniej wi­docz­ne. Pod­kład za­wie­ra ma­gnez i wi­ta­mi­nę E, któ­re nie tyl­ko sku­tecz­nie po­bu­dza­ją, ale rów­nież pięk­nie roz­świe­tla­ją skó­rę. Ma on też wy­so­ki fak­tor SPF 22, któ­ry chro­ni skó­rę przed zgub­nym wpły­wem pro­mie­ni sło­necz­nych.

Write a review

Your Name:
Your Review:
Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below:Tags:  

Bestsellers