AESCIN 30 TABLETEK                    TEVA

AESCIN 30 TABLETEK TEVA

Price: $12.00
Brand:  Apteka
Product Code:  product 2336
Availability:  In Stock
0 reviews  (0 reviews)   |   Write a review
CO TO JEST LEK AESCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Leczenie przewlekłej niewydolności Żylnej, Żylaków kończyn dolnych, Żylaków odbytu. Leczenie zapalenia Żył kończyn dolnych. Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krąŻenie Żylno-limfatyczne. Lek stosowany jest równieŻ w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu Żył w okresie pooperacyjnym, takŻe w leczeniu zaburzeń krąŻenia Żylnego kończyn i Żylaków kończyn dolnych.
 
2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AESCIN Kiedy nie stosować leku Aescin
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraŻliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin jeśli u pacjenta występuje cięŻka niewydolność nerek u kobiet w czasie ciąŻy oraz w okresie karmienia piersią.
Stosowanie leku Aescin z innymi lekami:
NaleŻy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równieŻ tych, które wydawane są bez recepty. Aescin moŻe nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki - cefalosporyny mogą nasilać działanie leku.
NaleŻy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na moŻliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.
1
CiąŻa i karmienie piersią CiąŻa Przed zastosowaniem kaŻdego leku naleŻy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w czasie ciąŻy. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa- escyny na przebieg ciąŻy i rozwój płodu.
Karmienie piersią Przed zastosowaniem kaŻdego leku naleŻy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Aescin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
WaŻne informacje o niektórych składnikach leku JeŻeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ze względu na obecność Żółcieni pomarańczowej (E 110) lek moŻe powodować reakcje alergiczne.
 
3. JAK STOSOWAĆ LEK AESCIN Lek Aescin naleŻy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości naleŻy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając duŻą ilością płynu. Profilaktycznie moŻna stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia moŻna zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.
W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych moŻna przyjmować podwójną dawkę alfa- escyny.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania. Dzieci: nie zaleca się stosowania leku u dzieci. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŻy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Jak kaŻdy lek, Aescin moŻe powodować działania niepoŻądane, chociaŻ nie u kaŻdego one wystąpią.
Po wprowadzeniu produktu leczniczego do lecznictwa opisano następujące objawy niepoŻądane: Skala częstości występowania działań niepoŻądanych: 
bardzo często - więcej niŻ u 1 na 10 pacjentów 
często - u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów
niezbyt często - u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów 
rzadko - u 1 do 10 pacjentów na 10 000 
bardzo rzadko - mniej niŻ u 1 na 10 000 pacjentów 
nieznana - częstość nie moŻe być określona na odstawie dostępnych danych
Niezbyt często 
zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.
2
Bardzo rzadko • reakcje nadwraŻliwości, w tym pokrzywka.
W przypadku wystąpienia reakcji nadwraŻliwości, naleŻy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŻądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŻądane nie wymienione w ulotce, naleŻy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
 
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AESCIN
Przechowywać w temperaturze poniŻej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu waŻności zamieszczonego na opakowaniu. Termin waŻności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie naleŻy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. NaleŻy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się juŻ nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoŻe chronić środowisko.
 
6.INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Aescin
Substancją czynną leku jest alfa-escyna. • Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu
stearynian. Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, Żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpienna.

 

Write a review

Your Name:
Your Review:
Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below:Tags:  

Bestsellers